Informatie & advies

   

Verklaring omtrent het gedrag

 

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Justis screent (rechts)personen die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om (vrijwilligers)werk te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht. Iedereen krijgt een VOG als de persoon geen strafbaar feit heeft gepleegd dat relevant is voor de betreffende functie.

VOG aanvragen
Je kan een VOG via de gemeente of via internet aanvragen. De organisatie/werkgever geeft op het formulier aan wat het doel van de aanvraag is en bepaalt waarop de medewerker wordt gescreend. Op het aanvraagformulier moet de organisatie/werkgever aangeven op welke functieaspecten hij de betreffende vrijwilliger wil laten screenen. Voor bepaalde sectoren zijn specifieke screeningsprofielen gemaakt, bijvoorbeeld voor de taxibranche. Daarnaast is er een algemeen screeningsprofiel.

VOG digitaal aanvragen
Het is alleen mogelijk een VOG digitaal aan te vragen als de aanvraag digitaal is klaargezet door de organisatie die de VOG van de vrijwilliger verlangt. De organisatie moet dan met eHerkenning (een middel waarmee bedrijven en organisaties zich online kunnen identificeren) inloggen op de website van Justis. De organisatie bereidt de aanvraag online voor. De vrijwilliger ontvangt vervolgens een e-mail met de mededeling dat een VOG wordt gevraagd. Via een link in deze e-mail kan je inloggen in DigiD. Daar rondt de vrijwilliger de VOG-aanvraag af door, na het checken van de ingevulde gegevens, te bevestigen dat de gegevens juist zijn opgenomen.

VOG aanvragen via gemeente
Wanneer je de aanvraag via de gemeente indient, moet de vrijwilliger bij de gemeente een geldig identiteitsbewijs tonen en de kosten van de aanvraag (de leges) voldoen. Vooraf kunnen de organisatie en vrijwilliger samen het aanvraagformulier invullen. Een gemeenteambtenaar bekijkt of het formulier correct is ingevuld, controleert de identiteit en int de leges. Vervolgens stuurt de gemeenteambtenaar het aanvraagformulier naar Justis.

Kosten VOG aanvraag
Digitaal: € 33,85
Bij gemeente: € 41,35

Gratis VOG voor vrijwilligers
Per 1 november 2018 is de nieuwe regeling Gratis VOG ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt een gratis VOG kan aanvragen. De regeling valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Het doel van de nieuwe regeling is het voorkomen van verschillende vormen van grensoverschrijdend gedrag door vrijwilligers. De VOG is daarmee een belangrijk onderdeel van het preventie- en integriteitsbeleid van elke vrijwilligersorganisatie. De vrijwilliger kan met de VOG aantonen dat hij of zij in het verleden niet iets heeft gedaan dat het vrijwilligerswerk in de weg staat.

Organisaties die in aanmerking willen komen voor de regeling kunnen zich aanmelden via de website gratisvog.nl. Het CIBG beoordeelt of de organisatie aan de gestelde criteria van de regeling voldoet en zal de organisatie hiervan op de hoogte stellen. Als een organisatie eenmaal is aangemerkt als een Gratis VOG-organisatie, dan geldt de toelating voor een periode van maximaal 5 jaar. Organisaties die al zijn toegelaten tot de oude regeling via het ministerie van Justitie en Veiligheid zijn automatisch toegelaten tot de nieuwe regeling voor een periode van 5 jaar.

Wil je als organisatie meer informatie over hoe u zich kunt aanmelden, de procedure en de voorwaarden? Kijk dan op de website gratisvog.nl.

Kijk voor meer informatie over VOG op de website van Justis.